Osadní výbor - MALÍN

Předseda:

Kleinová Denisa

Členové:

Mgr. Vojáčková Anna
Zvolánková Simona
Vepřek Michal

Termíny jednání:

05.01.2018 (pátek) zápis
01.02.2018 (čtvrtek)
01.03.2018 (čtvrtek)
29.03.2018 (čtvrtek)
26.04.2018 (čtvrtek)
07.06.2018 (čtvrtek)
04.07.2018 (středa)
30.08.2018 (čtvrtek)
27.09.2018 (čtvrtek)
08.11.2018 (čtvrtek)
06.12.2018 (čtvrtek)

Informace:

Zákon c. 128/2000 Sb.
§ 120
(1) V částech obce muže zřídit zastupitelstvo obce osadní nebo místní výbory (dále jen "osadní výbor"). Osadní výbor má minimálne 3 členy. Počet členů osadního výboru určí zastupitelstvo obce.
(2) Členy osadního výboru jsou občané obce, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v té části obce, pro kterou je osadní výbor zřízen, a jsou určeni zastupitelstvem obce.
(3) Předsedu osadního výboru zvolí zastupitelstvo obce z řad členů osadního výboru.
§ 121
(1) Osadní výbor je oprávněn
a) předkládat zastupitelstvu obce, radě obce a výborum návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce,
b) vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu obce a radě obce k rozhodnutí, pokud se týkají části obce,
c) vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části obce, orgánum obce.
(2) Požádá-li předseda osadního výboru na zasedání zastupitelstva obce o slovo, musí mu být uděleno.